Praktische zaken


Wat zijn de mogelijkheden?

De organisatie van een vertaalatelier is in handen van de aanvragende universiteit(en), in samenspraak met het ELV. De ateliers kunnen op eigen initiatief plaatsvinden of aansluiten bij een evenement ter plaatse, bijvoorbeeld een boekenbeurs of het verschijnen van een vertaling van een Nederlandstalig werk. VoL’s kunnen flexibel worden ingericht en verschillende vormen aannemen  – van een gastoptreden van een gerenommeerde vertaler, een reeks vertaalateliers aan een universiteit, een reizend programma op verschillende locaties in het taalgebied tot een meer uitgebreid aanbod op één centrale plek in het taalgebied. Het aanbod mag echter nooit de vorm van een structureel onderdeel van een curriculum krijgen waarop universiteiten voor langere tijd beroep willen doen.

Hoe en wanneer aanvragen

Een aanvraag moet altijd vóór aanvang van het atelier worden ingediend. Je kunt een VoL aanvragen via dit formulier. Het ELV legt de binnengekomen aanvragen voor aan een beoordelingscommissie bestaande uit afgevaardigden van het ELV, de literaire fondsen en een waarnemer van de Nederlandse Taalunie. Ongeveer drie weken na aanvraag krijg je van ons te horen of je verzoek is gehonoreerd. 

Hoogte subsidie

Docenten neerlandistiek kunnen namens hun universiteit een aanvraag indienen  voor een subsidie van maximaal 4.000 euro. Bij toekenning van de aanvraag is het mogelijk om vooraf een voorschot van 75% in rekening te brengen bij het ELV.  Wij financieren het volgende:

- de kosten van een moderator (honorarium, reis en verblijf);
- eventuele andere reis- en verblijfkosten;
- een deel van de logistieke kosten. (De aanvragende universiteiten wordt gevraagd voor locatie en praktische ondersteuning te zorgen. Het ELV draagt enkel eventuele bijkomende kosten.)

We verzoeken je om bij de afrekening zo veel mogelijk de originele betaalbewijzen, facturen, treinkaartjes e.d. bij te voegen.

Criteria voor toekenning

Voor het toekennen van een subsidie kijken wij naar de volgende zaken:

- de inhoudelijke invulling van de aanvraag;
- het rendement van de investering;
- de behoefte aan literair vertalers in het taalgebied en de bestaande interesse in vertalen uit het Nederlands;
- de effectieve ondersteuning van het curriculaire aanbod;
- de bestaande literaire infrastructuur ter plekke (aanwezigheid uitgevers, andere initiatieven).

Na afloop van een Vertaalatelier op Locatie levert de organiserende universiteit een uitgebreid verslag in met daarin extra aandacht voor de effectiviteit van het atelier m.b.t. vertalers die zich verder willen professionaliseren.