Coachingstraject

De Letterenfondsen bieden in samenwerking met het ELV naast mentoraten voor beginnende vertalers ook coachingstrajecten voor meer ervaren vertalers aan.

Een coachingstraject kan worden aangevraagd als een ervaren vertaler voor een vertaling bepaalde expertise wil inschakelen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een coach op het gebied van het vertalen van dialect of poëziefragmenten of een adviseur op het gebied van de literatuur in de brontaal. Deze regeling is ook bedoeld voor boeken van een bijzonder hoge moeilijkheidsgraad.

Voor wie is coaching bedoeld?

De regeling is bestemd voor meer ervaren vertalers die voor een vertaling bepaalde specialistische kennis missen. Het coachingstraject biedt de ervaren vertaler de kans om te profiteren van de specifieke kennis van een adviseur of ervaring op een bepaald gebied van een collega-vertaler.

Wie zijn de mentoren?

De mentoren zijn vertalers met een specialisatie op een bepaald gebied of adviseurs met specifieke kennis. Het ELV zal in overleg met de Letterenfondsen zorg dragen voor het vinden van een passende coach of adviseur bij elk traject.

Wanneer kun je coaching aanvragen?

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend; er zijn geen sluitingsdata voor de aanvragen. Na ontvangst zal de aanvraag zo spoedig mogelijk behandeld worden.

Waaraan moet een coachingsaanvraag voldoen?

Als je in aanmerking wilt komen voor een coachingstraject, kun je je richten tot het ELV. We vragen als eerste informatie bij de aanvraag:

 • een kopie van het vertaalcontract;
 • een cv van de vertaler met daarin relevante informatie over de genoten opleiding en vertaalervaring;
 • achtergrondinformatie over het te vertalen boek of verhaal; 
 • een motivering waarmee je je verwachtingen van het coachingstraject expliciteert en uitlegt op welke punten je denkt een coach nodig te hebben;
 • zo mogelijk: al een suggestie voor een beoogde coach.

Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?

Coachingsaanvragen die voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden worden in behandeling genomen door een beoordelingscommissie. Bij het beoordelen van de sollicitaties worden de volgende zaken in acht genomen:

 • motivatie en ervaring van de vertaler;
 • de noodzaak van de coaching.

N.B. Omdat het budget voor de coachingstrajecten beperkt is, kan per jaar een beperkt aantal aanvragen worden goedgekeurd. Daarnaast zal een coachingstraject alleen toegekend worden in het geval van een uitzonderlijk werk.

Hoe ziet het coachingstraject eruit?

Zodra de aanvraagprocedure doorlopen is en de aanvraag gehonoreerd is, zal er een geschikte coach worden benaderd. Daarna vraagt het ELV de vertaler en de coach gezamenlijk een werkplan op te stellen, waarin zij formuleren:

 • wat de doelen zijn van de samenwerking;
 • hoe vertaler en coach precies te werk gaan om de gestelde doelen te bereiken;
 • hoeveel uur de coach in de begeleiding gaat steken en aan welke taken die tijd wordt besteed;
 • aan welke afspraken de vertaler zich tegenover de mentor heeft te houden.

Na afloop schrijven vertaler en coach, afzonderlijk van elkaar, een eindverslag waarin zij de samenwerking gedurende het project evalueren.

Zijn er kosten verbonden aan de coaching?

De coachingstrajecten worden volledig gesubsidieerd door de Letterenfondsen. De subsidie is alleen bestemd voor het honorarium van de coach. Het honorarium van de coach hangt af van de lengte van het traject. Anders dan een mentor wordt een coach per uur betaald. Voor het coachingstraject geldt een maximum van 30 uur aan begeleiding.

Verdere vragen?

Heb je nog vragen over het mentoraat en/of de aanvraag hiervan, neem dan contact op met het Expertisecentrum Literair Vertalen.