Ontwikkelingsbeurs

In 2014 is het ELV samen met het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen (toen: het Vlaams Fonds voor de Letteren) gestart met het toekennen van ontwikkelingsbeurzen. Deze ontwikkelingsbeurzen worden aangeboden aan getalenteerde beginnende vertalers die net de stap nog moeten maken naar het verwerven van opdrachten (met een modelcontract).

Vertalers met een ontwikkelingsbeurs werken onder begeleiding van een mentor, een ervaren vertaler, aan de vertaling van een zelfgekozen tekst, met als beoogd resultaat een publicatie in een literair tijdschrift of publicatie van het gekozen boek. De ontwikkelingsbeurs is goed voor maximaal 25 uur begeleiding. Het geldbedrag komt in zijn geheel ten goede aan het honorarium van de begeleider. Aanvragen voor de eerstvolgende ronde kunnen worden ingediend tot en met 1 maart 2021.

Voor wie zijn de ontwikkelingsbeurzen bedoeld?

De regeling is bestemd voor veelbelovende literair vertalers in en uit het Nederlands die bij voorkeur een relevante opleiding hebben gevolgd. De ontwikkelingsbeurzen bieden talentvolle vertalers, voor wie de stap vanuit de opleiding naar een boekvertaling met modelcontract nog te groot is, de kans om zich onder begeleiding van een ervaren collega verder te ontwikkelen. Hiermee worden hun kansen op toegang tot de uitgeversmarkt vergroot.

Het ELV wil met name vertalers die vertalen in of uit een taal waarin weinig andere (beginnende) vertalers actief zijn en/of waarvoor de nascholingsmogelijkheden beperkt zijn aanmoedigen om een ontwikkelingsbeurs aan te vragen. Het streven om vertalingen in zulke vertaalrichtingen een impuls te geven speelt een belangrijke rol in de toekenning van de ontwikkelingsbeurzen, naast de andere aspecten van de aanvraag zoals die hieronder gespecificeerd zijn.

Wie zijn de mentoren?

De mentoren zijn literair vertalers met een ruime staat van dienst. In overleg met de Letterenfondsen wijst het ELV een passende mentor toe. Kennismaking met nieuwe vertaalopvattingen en een andere werkwijze komen het leerproces ten goede, daarom wordt er in eerste instantie gezocht naar een mentor die nog niet eerder als begeleider en/of docent van de aanvrager heeft opgetreden.

Wanneer kun je een ontwikkelingsbeurs aanvragen?

Beginnende vertalers die in aanmerking wensen te komen voor een ontwikkelingsbeurs, kunnen zich richten tot het ELV. Er zijn twee sluitingsdata per jaar voor de aanvragen: 1 maart en 1 september. Nadat de aanvragen zijn beoordeeld, ontvangen de vertalers zo spoedig mogelijk bericht of de ontwikkelingsbeurs al dan niet is toegekend.

Waaraan moet een aanvraag voldoen?

De aanvraag moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

  • relevante informatie over o.a. de genoten opleiding en eventuele vertaalervaring;
  • een concreet vertaalproject van een nog onvertaalde auteur. Werken aan een onvertaalde auteur vergroot de kans dat je na afloop van dit project meer werk van die schrijver kunt vertalen. Aan het project is nog niet eerder gewerkt in het kader van een scriptie of andere grote studieopdracht;
  • een uitgebreide motivatie, waarin je aangeeft hoe de ontwikkelingsbeurs past in je vertaalloopbaan;
  • een uitgebreide toelichting op het project waarin aandacht wordt besteed aan de literaire kwaliteit van de brontekst, de stijl en een korte tekstanalyse. 

Sinds dit jaar werken wij met een aanvraagformulier. Dit formulier is onderaan deze pagina te downloaden. Om een aanvraag in te dienen mail je het volledig ingevulde formulier (als Word-document) naar literair.vertalen@uu.nl

Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?

Ontwikkelingsbeursaanvragen die voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden worden in behandeling genomen door een beoordelingscommissie. Hierbij worden de volgende zaken in acht genomen:

  • de motivatie, ervaring en opleiding van de vertaler;
  • de algemene kwaliteit en overtuigingskracht van de aanvraag;
  • de potentie van het voorgestelde project;
  • de doorgroeikansen van de beginnende vertaler op de vertaalmarkt.

Per ronde kunnen we maximaal zes aanvragen honoreren.

Hoe ziet het traject eruit?

Zodra de ontwikkelingsbeurs is toegekend en de vertaler en mentor met elkaar in contact zijn gebracht, stellen zij samen een werkplan op. In het werkplan maken mentor en vertaler afspraken over de invulling, werkwijze en verloop van het project. Aan de hand van dit werkplan wordt het traject halverwege en aan het eind geëvalueerd. Hiervoor schrijven vertaler en mentor, afzonderlijk van elkaar, verslagen waarin zij de samenwerking gedurende het project evalueren. Een ontwikkelingsbeurs moet binnen twaalf maanden worden afgerond.

Verdere vragen?

Heb je nog vragen over het ontwikkelingsbeurs en/of de aanvraag hiervan, dan kun je contact opnemen met het ELV.