Ontwikkelingsbeurs

In 2014 is het ELV samen met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren gestart met het toekennen van ontwikkelingsbeurzen. Deze ontwikkelingsbeurzen worden uitgereikt aan getalenteerde beginnende vertalers die net de stap nog moeten maken naar het verwerven van opdrachten (met een modelcontract).

De vertalers met een ontwikkelingsbeurs werken onder begeleiding van een mentor, een ervaren vertaler, aan de vertaling van een zelf gekozen tekst, met als beoogd resultaat een publicatie in een literair tijdschrift of publicatie van het gekozen boek. De ontwikkelingsbeurs is goed voor maximaal 25 uur begeleiding. Het geldbedrag komt in zijn geheel ten goede aan het honorarium van de begeleider. De eerst volgende aanvraagdatum is 1 maart 2019.

Voor wie zijn de ontwikkelingsbeurzen bedoeld?

De regeling is bestemd voor beginnende literair vertalers die een cursus bij het ELV of een vergelijkbare opleiding hebben gevolgd. De ontwikkelingsbeurzen bieden veelbelovende literair vertalers, voor wie de stap vanuit de opleiding naar een boekvertaling met modelcontract nog te groot is, de kans om zich onder begeleiding van een ervaren collega verder te professionaliseren. Bovendien worden hiermee hun kansen op toegang tot de uitgeversmarkt vergroot.

Wie zijn de mentoren?

De mentoren zijn ervaren literair vertalers, met een ruime en aantoonbare staat van dienst. Het ELV zal in overleg met de Letterenfondsen zorg dragen voor het vinden van een passende mentor. Er zal in eerste instantie gezocht worden naar een mentor die nog niet eerder als begeleider en/of docent van de aanvrager heeft opgetreden. De kennismaking met nieuwe vertaalopvattingen en een andere werkwijze zal het leerproces ten goede komen.

Wanneer kun je een ontwikkelingsbeurs aanvragen?

Een beginnend vertaler die in aanmerking wenst te komen voor een ontwikkelingsbeurs, kan zich richten tot het ELV. Er zijn twee sluitingsdata per jaar voor de aanvragen: 1 maart en 1 september. Na deze data ontvangen de aanvragers zo spoedig mogelijk bericht of de ontwikkelingsbeurs al dan niet is toegekend.

Waaraan moet een aanvraag voldoen?

De aanvraag moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

  • een cv met daarin relevante informatie over de genoten opleiding en eventuele vertaalervaring;
  • een uitgebreide motivatie, waarin je aangeeft hoe de ontwikkelingsbeurs past in je vertaalloopbaan;
  • een concreet vertaalproject, met toelichting, waarmee je onder begeleiding aan de slag wil gaan.

Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?

Ontwikkelingsbeursaanvragen die voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden worden in behandeling genomen door een beoordelingscommissie. Bij het beoordelen van de aanvragen worden de volgende zaken in acht genomen:

  • motivatie, ervaring en opleiding van de vertaler;
  • de actuele vraag uit de markt en de behoefte aan nieuwe aanwas in bepaalde vertaalrichtingen;
  • doorgroeikansen van de beginnende vertaler op de vertaalmarkt.

Hoe ziet het ontwikkelingsbeurstraject eruit?

Zodra de ontwikkelingsbeurs is toegekend, wordt er in overleg met aanvrager een geschikte mentor gezocht. Daarna vraagt het ELV de vertaler en mentor het vertaalproject verder uit te werken in een werkplan. Dit maakt het ook mogelijk om de verrichtingen na afloop goed te evalueren.

Na afloop schrijven vertaler en mentor, afzonderlijk van elkaar, een eindverslag waarin zij de samenwerking gedurende het project evalueren.

Verdere vragen?

Heb je nog vragen over het ontwikkelingsbeurs en/of de aanvraag hiervan, dan kun je contact opnemen met het Expertisecentrum Literair Vertalen.