Aankondiging Online Najaarscursus non-fictie vertalen Nederlands-Engels

06 april 2020 - ELV Nieuws

Dit najaar organiseert het ELV verschillende onlinecursussen, waaronder een cursus non-fictie vertalen voor vertalers uit het Nederlands in het Engels. De cursus vindt in zijn geheel online plaats van 5 oktober tot 30 november. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd zich aan te melden vóór dinsdag 28 april 2020.

De cursus is toegankelijk voor kandidaten die voldoen aan onderstaande voorwaarden. Voor toelating tot de cursus vindt een selectie plaats, onder meer op grond van cv, een proefvertaling en een motivatiebrief waaruit de daadwerkelijke ambitie voor het vertalen van literaire non-fictie in de loopbaan blijkt.

Voor wie

De Online Najaarscursus non-fictie vertalen Nederlands-Engels is een Masterclass voor de beginnende professional met een voltooide vertaalopleiding en/of al enige professionele ervaring die zich specifiek op de vertaling van non-fictie Nederlands-Engels wil toeleggen, en voor de meer ervaren literair vertaler Nederlands-Engels die zich aanvullend wil bekwamen in het vertalen van datzelfde genre. 

Niveau

Voor deze Online Najaarscursus Nederlands-Engels non-fictie zijn de volgende ingangsniveaus vastgesteld. De beoogde cursist:

  • beheerst het Engels op het niveau van een moedertaalspreker (native speaker);
  • beschikt over uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en stilistische vermogens in de doeltaal;
  • beschikt over goede passieve en actieve kennis van de brontaal en heeft belangstelling voor non-fictie;
  • heeft een afgeronde vertaalopleiding op ten minste HBO-niveau of vergelijkbare beroepservaring;
  • onderneemt aantoonbaar actie om zich verder te professionaliseren en opdrachten te verwerven (van kandidaten wordt verwacht dat hun professionele ambities duidelijk naar voren komen in de motivatie).

Programma

De cursus duurt in totaal acht weken en heeft een studielast van ongeveer één tot anderhalve dag per week (verspreid over meerdere dagen). Van deelnemers wordt verwacht dat zij deze tijd daadwerkelijk beschikbaar hebben voor deelname en dat ze actief deelnemen aan de cursus. Het cursusprogramma bestaat uit het individueel vertalen van brontekstfragmenten, het bestuderen van secundaire literatuur en het maken van opdrachten. Daarnaast komen de cursisten samen in online vertaalateliers en colleges om hun vertalingen, theorie, opdrachten en/of ander aanvullend materiaal te bespreken. Al het materiaal wordt medio september voorafgaand aan de cursus beschikbaar gesteld. Elke twee weken komen de cursisten online bijeen met een ervaren vertaaldocent die alle deelnemers aan het eind van de cursus ook van individuele feedback zal voorzien. Meer details over het programma volgen spoedig na de selectieprocedure.

Selectie

Op grond van vooropleiding, eventuele vertaalervaring en een duidelijke motivatie vindt de selectie plaats. Een proefvertaling maakt deel uit van de selectieprocedure. De proefvertalingen worden tussen 7 en 28 mei gemaakt. De brontekst voor de proefvertaling wordt tegen 7 mei door het ELV verstuurd. Verder wordt gekeken hoe deze cursus past binnen de loopbaan van de kandidaten en naar de samenstelling van de groep als geheel. De cursussen van het ELV worden uitsluitend georganiseerd voor mensen die daadwerkelijk een literaire vertaalcarrière ambiëren.

Kosten

Voor deze cursus wordt een bijdrage van €75 gevraagd. Belangstellenden voor wie de kosten een te hoge drempel zouden vormen om deel te nemen, kunnen dat bij de definitieve inschrijving aangeven. 

Verplichtingen

Kandidaten die worden toegelaten tot de Online Najaarscursus wordt gevraagd een definitief inschrijfformulier in te vullen. Daarmee verplicht de cursist zich tot het volgende:

  • de cursist wordt geacht aanwezig te zijn bij alle cursusonderdelen van de onlinecursus en actief deel te nemen;
  • ter voorbereiding vertaling(en) te maken van de teksten die worden behandeld in de vertaalateliers en een aantal colleges voor te bereiden en/of opdrachten te maken. Het materiaal zal medio september voorafgaand aan de cursus beschikbaar worden gesteld;
  • na afloop wordt de cursist geacht een evaluatie in te vullen;
  • de cursist heeft beschikking over een computer met webcam en microfoon en een goede internetverbinding. 

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door het aanmeldingsformulier (te vinden onderaan dit bericht) volledig ingevuld en met een cv, motivatie en overige bijlagen op te sturen naar literair.vertalen@uu.nl. Het formulier is per mail op te vragen in een andere bestandsvorm. Aanmelden kan tot en met maandag 27 april 2020.