Nieuwe beleidsperiode van start

14 mei 2020 - ELV Nieuws

Dit jaar luidt een nieuwe beleidsperiode in voor het Expertisecentrum Literair Vertalen. Het Beleidsplan 2020-2024, waarin we onze plannen voor de komende jaren uiteenzetten, is nu online te lezen.

Decoratieve afbeelding. Een cursist houdt een tekst voor zich met de titel 'De opdracht'.
Foto: Elbert Besaris

Scroll naar onderaan deze pagina om het volledige beleidsplan te downloaden.

Doelen 2020-2024

Voor de nieuwe beleidsperiode zijn de volgende doelen geformuleerd:

 1. Voorzien in vormen van opleiding en deskundigheidsbevordering die elders niet voorhanden zijn, maar waar wel behoefte aan is (specifieke talen, niveaus of vaardigheden) voor literair (in de brede zin van het woord) vertalers.
 2. Faciliteren van de stap tussen (ver)taalopleiding en markt.
 3. Bijdragen aan de versterking van de positie van literair vertalers op gebied van opleiding en professionalisering, betere zichtbaarheid en een passende honorering.
 4. Versterken van het transnationale netwerk van vertaalopleidingen met spiltaal Nederlands door zowel met academische als niet-academische opleiders contacten te leggen of te onderhouden en gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen.
 5. Studenten neerlandistiek wereldwijd en studenten taal, letteren en cultuur in Nederland en Vlaanderen laten kennismaken met het literair vertalen.

In het beleidsplan staan aandachtspunten beschreven bij het realiseren van deze doelen, met betrekking tot online aanbod, duurzame ontwikkeling, diversiteit, literair vertalen in brede zin, talenbeleid en samenwerking.

Activiteiten

De focus van het ELV ligt op het aanbieden van onderwijs en het delen van expertise. Voor alle activiteiten geldt dat het ELV zich als altijd richt op vertalers zowel in als uit het Nederlands.

Een greep uit de plannen:

 • Het individuele begeleidingsprogramma (mentoraten en ontwikkelingsbeurzen) wordt voortgezet. Dit blijkt nog steeds een ideale vorm van rechtstreekse overdracht van deskundigheid door ervaren vertalers aan hun meer beginnende collega’s. 
 • Het aantal online cursussen wordt verdubbeld. De online cursussen zijn in de afgelopen jaren door de deelnemers als zeer waardevol ervaren en kunnen worden ingezet voor taalrichtingen waar nieuwe aanwas nodig is of bijscholing van actieve vertalers. 
 • Om mogelijke toekomstige vertalers uit het Nederlands te bereiken, zal een online module worden ontwikkeld om studenten van opleidingen neerlandistiek buiten het Nederlandse taalgebied te laten kennismaken met het literair vertaalvak. Daarnaast zullen talenstudenten in Nederland en Vlaanderen via gastcolleges voor het literair vertalen worden geïnteresseerd. 
 • Eind 2019 is de Kennisbank in een nieuw jasje gestoken. Er staan inmiddels zo’n 250 items in waarmee vertalers zich kunnen verdiepen in alle aspecten van het vak. Vanaf 2020 wordt de aanwezige informatie verder aangevuld. Via thematische dossiers kunnen gebruikers nog gerichter zoeken en zelfstandig aan hun professionalisering werken.
 • Door middel van studiedagen kunnen grotere groepen tegelijk geïnformeerd worden. Streven is om jaarlijks minimaal twee studiedagen aan te bieden, voor beginnende en/of meer gevorderde vertalers.
 • Naar aanleiding van het vertaalpleidooi verTALEN voor de toekomst (2019) willen het ELV en de Taalunie betrokkenen bij het literair vertalen in en uit het Nederlands bij elkaar brengen, initiatieven die er zijn delen en een vervolg geven aan de acties uit het pleidooi.
 • Het Vertalersbestand is met ingang van 2020 ruimer opengesteld, zodat iedereen die professioneel actief is als literair vertaler een profiel kan aanmaken en zijn/haar zichtbaarheid kan vergroten. Wij voorzien een flinke groei van deze database, wat het bestand een stuk interessanter maakt voor potentiële opdrachtgevers.

Deze en meer activiteiten worden in het beleidsplan toegelicht.

Omslag van het Beleidsplan.