Richtlijnen voor publicatie op de ELV Kennisbank

Geplaatst op: 25 oktober 2023

Hieronder kun je onze richtlijnen voor publicatie nalezen.

Algemeen
De Kennisbank van het ELV richt zich op een internationaal Nederlands-sprekend publiek. Onze doelgroep beheerst het Nederlands in principe goed, maar niet per definitie op moedertaalniveau. Hiernaast bevinden onze lezers zich in verschillende fasen van hun vertalersloopbaan en hebben ze verschillende achtergronden.

We zien graag dat zoveel mogelijk mensen met plezier van onze educatieve materialen gebruik kunnen maken, daarom vinden we het belangrijk dat het taalgebruik op onze website toegankelijk en inclusief is. We vragen jou als auteur om rekening te houden met onze lezers door bewust na te denken over de woorden en definities die je gebruikt. Hieronder volgen enkele aanwijzingen:

 • Vermijd waar mogelijk jargon en licht specialistische termen toe.
 • Vermijd woorden en uitdrukkingen die (onbewust) stereotyperend zijn. Wees hierbij ook alert op beelden die je (onbewust) oproept.
 • Wees kritisch en zorgvuldig bij het citeren of reproduceren van werk waarin racistische, seksistische, validerende of anderszins beledigende termen of beelden voorkomen, zodat dergelijke uitingen niet door ze te reproduceren in stand worden gehouden. Het is van belang om elke keer opnieuw een bewuste afweging te maken of hun gebruik te rechtvaardigen is, en of er eventueel een leeswaarschuwing nodig is. Een specifieke term is in deze context het n-woord; dat wordt niet voluit geschreven op de Kennisbank (ook niet in citaten).

Voor meer informatie en tips verwijzen we naar de richtlijn inclusief taalgebruik van de UU en de Handreiking Waarden Voor Een Nieuwe Taal van Code Diversiteit en Inclusie. Mocht je ondanks deze aanwijzingen en bronnen ergens niet uitkomen, dan denken we graag met je mee!

Aanleveren kopij
Als we geen andere afspraak hebben gemaakt omtrent het aantal woorden, is een omvang van 1200-1500 woorden een goed uitgangspunt.

Naast het artikel (inclusief titel, eventuele ondertitel en auteursnaam) ontvangen we graag ook een korte, uitnodigende inleiding van ca. twee zinnen en een korte auteursbiografie. Lees-verder-tips zijn ook zeer welkom.

Je kunt de verschillende onderdelen gezamenlijk in één bestand (formaat .doc, .docx of .odt) naar ons opsturen.

Opmaak
Online leesbaarheid

 • Omdat de tekst online gepubliceerd wordt, is het prettig als de alinea’s niet te lang zijn.
 • Tussenkopjes zijn een goede manier om de tekst overzichtelijk (en eenvoudig ‘scanbaar’) te maken.
 • In de lopende tekst kunnen hyperlinks worden geplaatst.

Citaten

 • Voor citaten in andere talen dan het Nederlands en Engels dienen vertalingen ingevoegd te worden. Ten behoeve van de leesbaarheid zou je ervoor kunnen kiezen om (afhankelijk van de functie van het citaat) het origineel of juist de vertaling in een eindnoot te plaatsen.
 • Gebruik voor korte citaten dubbele aanhalingstekens (" ") en plaats langere citaten (van meer dan drie regels) in een aparte, ingesprongen alinea, voorafgegaan en gevolgd door een witregel.
 • Gebruik (…) wanneer je iets weglaat uit een citaat.

Vreemde woorden

 • Niet ingeburgerde termen en uitdrukkingen uit vreemde talen kun je het best cursiveren.
 • Andere onbekend geachte woorden, woorden die om een andere reden nadruk behoeven, woorden die een betekenis toelichten en woorden die ironisch worden gebruikt, kun je tussen enkele aanhalingstekens (' ') plaatsen of cursiveren.

Bronvermeldingen en noten

 • In de lopende tekst worden titels van boeken, tijdschriften, kranten en websites gecursiveerd. Titels van artikelen, hoofdstukken, korte verhalen en gedichten worden niet gecursiveerd maar krijgen dubbele aanhalingstekens.
 • Noten komen onderaan je artikel te staan, je helpt ons door in je tekstbestand al eindnoten te gebruiken (in plaats van voetnoten).
 • Ook literatuurverwijzingen komen onderaan je bijdrage te staan. Voor de notering hanteren we de stijl van de Amerikaanse Modern Language Association (MLA-stijl). Deze citatiestijl wordt veel gebruikt binnen de Geesteswetenschappen (o.a. in de Taalkunde en Literatuurwetenschap).

VOORBEELDEN VAN VERWIJZINGEN IN MLA-STIJL:

Boek
Achternaam, Voornaam. Titel: Ondertitel. [Vertaald door Naam Vertaler]. Uitgever, jaar van uitgave.

Steenmeijer, Maarten. Schrijven als een ander: Over het vertalen van literatuur. Wereldbibliotheek, 2015

Hoofdstuk of artikel in boek
Achternaam, Voornaam. “Titel hoofdstuk of artikel.” Titel boek: Ondertitel boek, onder redactie van Voornaam Achternaam samensteller(s). Uitgever, jaar van uitgave, pp. begin- en eindpagina van het artikel.

Refsum, Christian. “When Poets Translate Poetry. Authorship, Ownership, and Translatorship.” Textual and Contextual Voices of Translation, onder redactie van Cecilia Alvstad, Annjo Greenall, Hanne Jansen & Kristiina Taivalkoski-Shilov. John Benjamins, 2017, pp. 101-117.

Artikel uit (online) tijdschrift of krant/weekblad
Achternaam, Voornaam. “Titel artikel.” Naam tijdschrift, jaargang, nummer, jaar van uitgave, pp. begin- en eindpagina.

Attwater, Juliet. “Perhappiness: The Art of Compromise in Translating Poetry or: ‘Steering Betwixt Two Extremes’.” Cadernos de Tradução, vol. 1, no. 15, 2005, pp. 121-143

Achternaam, Voornaam. “Titel online artikel.” Naam tijdschrift, jaargang, nummer, jaar van uitgave, pp. paginanummers als ze er zijn, URL, DOI of permalink. Datum waarop de website laatst bezocht werd door jou.

Del Corral, Irene (1988) “Humor: When Do We Lose It?” Translation Review, vol. 27, no. 1, 1988, pp. 25-27, DOI: 10.1080/07374836.1988.10523423. Geraadpleegd 10 mei 2023.

Achternaam, Voornaam. “Titel artikel uit krant/weekblad.” Naam krant/weekblad, dag maand jaar, begin- en eindpagina.

Vos, Marjolein de. “Wij zijn de tijd.” NRC Boeken, 23 september 2011, pp. 1-2.

Pagina van een website of online krant
Achternaam, voornaam (indien bekend). “Titel van de Pagina.” Naam website, datum waarop de webpagina gepubliceerd werd (indien beschikbaar), URL, DOI of permalink. Datum waarop de website voor het laatst door jou werd bezocht.

Ostendorf, Thalia. “Anti-racisme leestips door Thalia Ostendorf van Uitgeverij Chaos.” SLAA, https://slaa.nl/owjzl/anti-racisme-leestips-door-thalia-ostendorf-van-uitgeverij-chaos/. Geraadpleegd 10 mei 2023.

“Petra-E Europees referentiekader voor de opleiding & deskundigheidsbevordering van literair vertalers.” Petra-E Network, 2016-2017. https://petra-educationframework.eu/nl/. Geraadpleegd 10 mei 2023

Verwijzingen in de tekst
Verwijzingen in de tekst komen tussen haakjes te staan (gebruik hier dus liever geen voetnoten voor).

Meestal is het voldoende om de achternaam van de auteur te vermelden gevolgd door het paginanummer van het citaat. Voorbeeld: “In vriendschap moet de invloed van vrienden die goede raad geven het zwaarste wegen” (Cicero 41)

Als de auteur onbekend is, of als je meerdere werken van eenzelfde auteur citeert in je stuk, vermeld dan de (eerste woorden van de) titel en het paginanummer: (Vriendschap 41).

Als zowel de auteur als het geciteerde werk in de lopende tekst worden genoemd, hoef je alleen het paginanummer nog te vermelden: (41).

Meer informatie over dit type verwijzingen kun je op de website van Purdue University.

Antwerpen / Utrecht, 2023