Vlaamse Auteursvereniging (VAV)

Geplaatst op: 26 februari 2019

De Vlaamse Auteursvereniging werd in 2006 opgericht om de belangen van alle Vlaamse auteurs te behartigen; sindsdien speelt ze een belangrijke rol in de professionalisering van de letterensector in Vlaanderen.

Wat doet de VAV?

De VAV volgt de evoluties in het letterenveld onder meer via haar leden op en is op die manier in staat om in te grijpen wanneer het fout dreigt te lopen. De werking van het VAV berust op hun input: individuele klachten en structurele problemen worden in kaart gebracht en vormen zo de basis van onze activiteiten, stellingnames en workshops.

Daarnaast helpt de VAV de professionele positie van de literaire auteur te verbeteren en doet dit op twee manieren:

 • Auteurs individueel informeren en bijstaan

  Op de website, in nieuwsbrieven en tijdens congressen worden leden geïnformeerd; zij kunnen daarnaast rekenen op professioneel, fiscaal en juridisch advies.

   
 • Auteurs collectief vertegenwoordigen en verdedigen

  De VAV adviseert de minister van Cultuur rechtstreeks bij auteursgerelateerde dossiers. Onrechtstreeks bepaalt ze het letterenbeleid via SARC (Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media) en het Boekenoverleg. Literatuur Vlaanderen voert regelmatig overleg met VAV over zijn werking. Andere gesprekspartners: Boek.be, Iedereen Leest!, de Vlaamse uitgevers, de rechtenmaatschappijen, het literaire middenveld, onze Nederlandse evenknie Auteursbond,…

Enkele tastbare resultaten en doelstellingen van het VAV-werk:

 • jaarlijks werkcongres in samenwerking met de Vertalersvakschool,
 • workshops doorheen het jaar,
 • professionalisering van auteurs,
 • jaarlijkse handleiding bij de belastingaangifte,
 • het Groot Auteurshandboek,
 • modelcontracten,
 • een billijke leenrechtvergoeding,
 • een meer transparante verdeling van collectieve rechten,
 • de hervorming van het lezingensysteem,
 • een fiscaal gunstige regeling voor auteursrechten,
 • acties tegen uitgevers die auteurs benadelen,
 • het in kaart brengen van het auteursinkomen,
 • en meer...

Voor wie?

De leden van VAV zijn auteurs die reeds publiceren of die op het punt staan een eerste contract te onderhandelen. Leden van VAV komen uit de verschillende genres van het Vlaamse letterenveld:

 • Prozaschrijvers
 • Dichters
 • Literair vertalers
 • Kinder- en jeugdauteurs
 • Illustratoren
 • Stripauteurs
 • Scenaristen
 • Theaterauteurs

Inmiddels telt de VAV meer dan 500 leden, een aantal dat haar toelaat om breed gedragen standpunten in te nemen en daadwerkelijk te wegen op dossiers waar de belangen van de auteur spelen.

Onze literair vertalers maken een belangrijk deel uit van ons ledenbestand. We informeren hen over evoluties in Vlaanderen en Nederland, organiseren workshops en regelen ad hoc rondetafelgesprekken wanneer we de input van onze achterban nodig hebben. Ook voor onze literair vertalers hebben we een modelcontract onderhandeld met de uitgevers: bij een contractvoorstel lezen we graag over de schouder mee om te vermijden dat nadelige voorwaarden worden beklonken.

Het team

Het bestuur bestaat uit auteurs  die in de verschillende genres actief zijn. Zij hebben zitting in diverse gespreksorganen en voeren de onderhandelingen met de partners uit het letterenveld. Een stafmedewerkster staat in voor de coördinatie van de VAV-werking en het contact met de leden.

 

Contact

Vlaamse Auteursvereniging vzw

Te Boelaerlei 37

2140 Borgerhout

+32 3 287 66 97

info@auteursvereniging.be

natalie@auteursvereniging.be

www.auteursvereniging.be

VAV logo