Aankondiging Online Najaarscursussen professionalisering van de beginnende vertaler in en uit het Nederlands

09 maart 2021 - Onderwijs

Na het succes van de pilotcursus van vorig jaar organiseert het ELV dit jaar twee onlinecursussen professionalisering van de beginnende vertaler voor beginnende professionals uit het Nederlands in een vreemde taal en uit een vreemde taal in het Nederlands. De cursus vindt in zijn geheel online plaats van 13 september tot 15 november 2021. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd zich aan te melden vóór maandag 12 april.

Online Najaarscursus professionalisering van de beginnende vertaler 2021

Programma

Het doel van deze twee taaloverstijgende cursussen is om beginnende vertalers in of uit het Nederlands beter voor te bereiden op het vervolg van hun loopbaan als literair vertaler en hen de nodige handvatten voor de toekomst te biedenGedurende de cursus werken de deelnemers samen met de andere cursisten uit de professionaliseringscursussen aan een speciaal hiervoor ontworpen traject. De focus ligt hierbij minder op het vertalen zelf, maar vooral op de professionele bekwaamheid van de literair vertaler, waarbij onderwerpen aan bod komen zoals: het literaire veld waarin je als vertaler actief bent, ondernemerschap, zichtbaarheid, de literair vertaler als intercultureel ambassadeur, onderhandelen, pitchen en meer. Al deze aspecten worden verder uitgewerkt in een individueel portfolio.

Dit jaar is ervoor gekozen twee cursusgroepen samen te stellen voor vertalers in óf uit het Nederlands uit of in een vreemde taal die niet het Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans is. De cursus duurt in totaal negen weken en heeft een studielast van ongeveer anderhalve dag per week (verspreid over meerdere dagen). Van deelnemers wordt verwacht dat zij deze tijd daadwerkelijk beschikbaar hebben voor deelname en dat ze actief deelnemen aan de cursus. Enige flexibiliteit is van belang: de onlinesessies en bijeenkomsten kunnen zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke cursusgroepen en de locatie van de deelnemers. Meer details over het programma volgen spoedig na de selectieprocedure.

Voor wie

De cursus is toegankelijk voor kandidaten die voldoen aan onderstaande voorwaarden. Voor toelating tot de cursus vindt een selectie plaats, onder meer op grond van cv en een motivatiebrief waaruit de daadwerkelijke ambitie voor een literaire vertaalloopbaan in of uit het Nederlands blijkt.

Allebei de professionaliseringscursussen zijn bedoeld voor vertalers in of uit het Nederlands die aan het begin van hun professionele loopbaan staan en serieus van plan zijn om daadwerkelijk de komende jaren als literair vertaler aan de slag te gaan. Kandidaten hebben een relevante (ver)taalopleiding of vergelijkbare cursussen afgerond of hebben al enige professionele ervaring als vertaler. 

Voor deze professionaliseringstrajecten zijn de volgende ingangsniveaus vastgesteld. De beoogde cursist:

 • vertaalt in óf uit het Nederlands uit of in een vreemde taal die niet het Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans is;
 • heeft ten minste één vertaling gepubliceerd (bijvoorbeeld een kort verhaal in een literair tijdschrift) en niet meer dan drie boekvertalingen gepubliceerd (meermansvertalingen tellen ook mee);
 • beheerst de doeltaal waarin zij/hij/hen vertaalt op het niveau van een moedertaalspreker (native speaker);
 • beschikt over uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en stilistische vermogens in de betreffende doeltaal;
 • beschikt over goede passieve en actieve kennis van de betreffende brontaal en heeft belangstelling voor literatuur;
 • heeft een afgeronde (ver)taalopleiding op ten minste HBO-niveau, vergelijkbare beroepservaring of andere vorming indien er geen tot nauwelijks opleidingsmogelijkheden in de betreffende talencombinatie zijn (dit dient duidelijk aangegeven te worden in het aanmeldformulier);
 • onderneemt aantoonbaar actie om zich verder te professionaliseren en opdrachten te verwerven (van kandidaten wordt verwacht dat hun professionele ambities duidelijk naar voren komen in de motivatie).

Selectie

Op grond van vooropleiding, eventuele vertaalervaring en een duidelijke motivatie vindt de selectie plaats. Verder wordt gekeken hoe deze cursus past binnen de loopbaan van de kandidaten en naar de samenstelling van de groep als geheel. De cursussen van het ELV worden uitsluitend georganiseerd voor mensen die daadwerkelijk een literaire vertaalcarrière ambiëren. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Kosten

Voor deze cursus wordt een bijdrage van €75,- gevraagd, die vooraf dient te worden voldaan. Belangstellenden voor wie de kosten een te hoge drempel zouden vormen om deel te nemen, kunnen dat bij de definitieve inschrijving aangeven. 

Verplichtingen

Kandidaten die worden toegelaten tot de Online Najaarscursus wordt gevraagd een definitief inschrijfformulier in te vullen. Daarmee verplicht de cursist zich tot het volgende:

 • de cursist wordt geacht aanwezig te zijn bij alle cursusonderdelen van de onlinecursus en actief deel te nemen;
 • ter voorbereiding enkele opdrachten te maken, gedurende de cursus een uitgebreid portfolio op te stellen, colleges en bijeenkomsten voor te bereiden en/of opdrachten te maken. Het materiaal wordt begin september voorafgaand aan de cursus beschikbaar gesteld;
 • na afloop wordt de cursist geacht een evaluatie in te vullen;
 • de cursist heeft beschikking over een computer met webcam en microfoon en een goede internetverbinding. 

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door het aanmeldingsformulier (te vinden onderaan dit bericht) volledig ingevuld en met hun cv, motivatie en overige bijlagen op te sturen naar literair.vertalen@uu.nl. Het formulier is per mail op te vragen in een andere bestandsvorm. Aanmelden kan tot en met zondag 11 april 2021. Aanmeldingen die na deze datum binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Heb je vragen naar aanleiding van deze aankondiging of over ons online onderwijs? Neem dan gerust contact met ons op.